Persondatapolitik for
den Mobile Fodterapeut
Dølbyvej 133, 7800 Skive

Introduktion

Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med fodbehandling hos Mobil Fodterapi v/statsautoriseret fodterapeut Helle Lundsby.

Når du selv giver personoplysninger til Mobil Fodterapi via mail, elektronisk, telefon eller direkte - accepterer du, at dine personoplysninger gemmes og behandles med henblik på, at Mobil Fodterapi opfylder din behandling på den bedst mulige måde, også mht. reservation af behandlingstider, journalisering af din behandling, kontakt med dine pårørende eller evt. værge.

Mobil Fodterapi - Profil

Helle Lundsby:

 • Statsautoriseret fodterapeut
 • Uddannet fodterapeut i 2006
 • Løbende videreuddannelse for at besidde ny og relevant viden inden for branchen
 • Tidligere arbejdet i hjemmeplejen i 15 år
  Derfor indgående kendskab til de problemer, der kan opstå med fødder
 • Derudover tilbydes øre akupunktur og rygmassage med cupping terapi

For yderligere info se www.denmobilefodterapeut.dk

Vi passer godt på dine oplysninger!
Mobil Fodterapi ønsker med denne Persondatapolitik at vise:

 • hvordan vi opretholder det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder/klienter med hensyn til behandling af personoplysninger
 • hvordan vi på en overskuelig måde håndterer dine personoplysninger

Dataansvarlig

Helle Lundsby er indehaver af firmaet Mobil Fodterapi og hermed den dataansvarlige for virksomheden.

Kontaktoplysninger:

Mobil Fodterapi
Dølbyvej 133
7800 Skive
CVR. 30129946
Telefon: 4083 0526
E-mail: helle@denmobilefodterapeut.dk
Web: www.denmobilefodterapeut

Mobil Fodterapi udfører al håndtering af personoplysninger i henhold til Persondataforordningen (GDPR).

Når du afgiver dine personoplysninger, giver du samtidig samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Mobil Fodterapi.

Mobil Fodterapi indsamler/registrerer følgende personoplysninger

Kunder/Klienter

 • Almindelige personoplysninger:
 • Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, patient journal nr.
 • CPR nr. – særlig kategori
 • Fortrolige personoplysninger:
  kontaktoplysninger på pårørende, evt. kontaktoplysninger på værge, som er navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse
 • Følsomme personoplysninger:
  Helbredsoplysninger, patient journal og journalisering af behandling, medicin præparater

Formål

Mobil Fodterapi indsamler udelukkende personoplysninger, der er nødvendige for behandling af kunder/klienter. Alle oplysninger behandles iht. Persondataforordningen.

I forbindelse med din behandling i hjemmet, herunder reservation af behandlingstider, journalisering af din behandling, kontakt med dine pårørende eller din eventuelle værge, samt kontakt med andet sundhedspersonale, eksempelvis fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, ortopædiskomagere m.fl., har Mobil Fodterapi i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare ovennævnte oplysninger.

Klinikkens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i Persondataforordningen, som Mobil Fodterapi har i at behandle og opbevare patientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre din behandling.

Mobil Fodterapi er endvidere forpligtet til at indsamle og journalisere dine personoplysninger, herunder journalisere dine helbredsoplysninger i en patientjournal, jfr. ”Bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”.

Mobil Fodterapi er i forbindelse hermed forpligtet til, at benytte dit CPR-nr. i forbindelse med udfyldning af din patientjournal.

Mobil Fodterapi behandler oplysninger om dit CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation. Derudover i forbindelse med behandlinger der kræver kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt læger og andet sundhedsfagligt personale, jfr. Persondataforordningens regler om behandling af CPR-nr.

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Personoplysninger slettes, når Mobil Fodterapi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

 • Personoplysninger på kunder/klienter opbevares, så længe klienten er aktiv
 • Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter den seneste optegnelse i din patientjournal, jfr. «Bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler»

Videregivelse af personoplysninger

Dine personoplysninger behandles som regel udelukkende af Mobil Fodterapi.

Mobil Fodterapi vil i nødvendigt omfang videregive personoplysninger f.eks.:

 • i henhold til lovgivning
 • til offentlige myndigheder
 • til dine pårørende eller din eventuelle værge
 • til dit forsikringsselskab, såfremt du har en sundheds- eller sygeforsikring, eksempelvis sygeforsikring Danmark
 • til vores samarbejdspartnere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for din behandling i hjemmet
 • til andet sundhedspersonale, som Klinikken samarbejder med i forbindelse med din behandling, herunder læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ortopædiskomagere, sygehuset, plejehjem, andre fodterapeuter m.fl.

Mobil Fodterapi vil kun videregive dine personoplysninger jfr. ovenstående, såfremt du forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke.

Mobil Fodterapi benytter databehandlere. Disse firmaer behandler udelukkende oplysninger på Mobil Fodterapi’ s vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Disse databehandlere er underlagt Databehandleraftaler og kontrolleres løbende angående overholdelse af Persondataforordningen. 

Sikkerhed

Mobil Fodterapi har truffet alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af persondata foretages kun iht. Persondataforordningen.

Cookies

Mobil Fodterapi anvender cookies iht. lovgivningen.

Juridisk hjemmel (retslig grundlag)
Mobil Fodterapi behandler personoplysninger med nedennævnte hjemmel for kunder/klienter.

 • Lovgivning
 • Retlige krav
 • Behandling af legitime interesser
 • Samtykker
 • Interesseafvejning
 • Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

Dine rettigheder

Angående de personoplysninger, som vi har registreret om dig hos Mobil Fodterapi,
så er dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen: 

 • Du har ret til, at få indsigt i hvilke personoplysninger vi gemmer om dig
 • Du har ret til, at få en kopi af dine personoplysninger
 • Du har ret til, at få rettet (berigtiget) dine personoplysninger
 • Du har ret til, at få dine personoplysninger slettet ”at blive glemt”
  Ønskes sletning vil virksomheden slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de personoplysninger, som virksomheden er pålagt at gemme iht. lovgivning
 • Du har ret til, at trækket dit samtykke tilbage
  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, dog med undtagelse af de behandlinger, som virksomheden er pålagt at udføre iht. lovgivning
 • Du har ret til, at få dine personoplysninger flyttet/udleveret (Data portabilitet)
  i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • Du har ret til, at få underretning om evt. brud på datasikkerheden hos virksomheden
 • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til virksomheden
 • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet
 • Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Klinikken har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Klinikken en kopi af de indsamlede oplysninger.

Dine rettigheder - uddybet

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset.

Såfremt du under din behandling, gør indsigelser mod Mobil Fodterapi ’s behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for Mobil Fodterapi ’s behandling af dig, vil Mobil Fodterapi ikke længere kunne behandle dig. Din behandling vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.

Der kan efter Persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Mobil Fodterapi ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Dertil er det ulovligt at slette eller rette indholdet af din patientjournal. Indholdet af din patientjournal kan derfor kun ændres ved at opdatere din patientjournal med nye oplysninger, jfr. ”Bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”.

Hvis du ønsker indsigt, berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos Mobil Fodterapi, eller ønsker begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til Mobil Fodterapi. Se ”Kontaktoplysninger”.

Indsigt, udlevering og overførsel af data

Hvis du har sendt en anmodning om ovenstående, har Mobil Fodterapi fire uger til at rette, slette, udlevere eller overføre oplysningerne. Anmodningen skal underskrives af dig samt indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kopi af dit pas eller dit kørekort.

Mobil Fodterapi kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Mobil Fodterapi ’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Mobil Fodterapi
Dølbyvej 133
7800 Skive
CVR. 30129946
Telefon: 4083 0526
E-mail: helle@denmobilefodterapeut.dk
Web: www.denmobilefodterapeut


Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk